Cài đặt cơ bản tối ưu hóa seo blog wp

Hiện nay, ngày càng có nhiều trang web được xây dựng bằng hệ thống WordPress, đặc biệt là các blog cá nhân độc lập. Vì hệ thống wp rất tiện sử dụng và thân thiện với các công cụ tìm kiếm. Cài đặt tối ưu hóa seo blog wp cũng khá tốt. Tất nhiên, vì tác giả mới sử dụng WP để xây dựng blog trong thời gian gần đây, tôi cũng đã nghe nói đến hệ thống Z-Blog trước đây, nhưng bạn bè của tôi đã rất khuyên dùng WP khi thiết lập blog.
Mục đích chính của tác giả khi thành lập một blog độc lập là học tối ưu hóa seo, sau khi tiếp xúc với WP một thời gian, chúng ta hãy nói sơ qua về một số phương pháp thiết lập cơ bản của việc tối ưu hóa seo blog WP.

1. Cài đặt cơ bản về seo a.Cài đặt
tiêu đề và phụ đề của trang web. Phương pháp cài đặt cụ thể như sau: vào bảng điều khiển phụ trợ trang web, nhấp vào tùy chọn “Chung” trong menu thả xuống cài đặt ở bên trái, và nhập tiêu đề và phụ đề vào cột tương ứng ở bên phải.
b. Cài đặt trang giả tĩnh. Mọi người đều biết rằng các công cụ tìm kiếm thích các trang tĩnh đơn giản và dễ hiểu, nhưng một trang web thường không bao gồm các trang tĩnh thuần túy mà hầu hết chúng đều có một số lượng lớn các trang động. Để đạt được phương pháp thiết lập giả tĩnh là: cũng đặt menu thả xuống, nhấp vào “kết nối cố định”, chọn “cấu trúc tùy chỉnh”, nhập “/%category%/%post_id%.html”. Bằng cách này, định dạng url của trang bài viết được thiết lập, đạt được mục đích giả tĩnh.
Lưu ý:% category% -hiển thị tên danh mục của bài viết;% post_id% -hiển thị số bài viết.
c. Chủ đề đi kèm với các cài đặt riêng. Một số chủ đề dễ dàng hơn và thuận tiện hơn cho cài đặt tối ưu hóa seo. Có thể có các cài đặt liên quan cho chủ đề trong thanh cài đặt giao diện, thanh này sẽ bao gồm một số cài đặt tính năng cho seo. Nhưng chủ đề đã khác, chức năng cài đặt tích hợp cũng khác.

2. Plugin
seo Plugin tối ưu hóa seo blog WP mạnh mẽ- “Tất cả trong một seo”. Nhấp vào “Thêm trình cắm mới” trên thanh trình cắm, tìm kiếm trình cắm và bật trình cắm sau khi cài đặt. Sau khi cài đặt xong, khi tạo từng trang, chuyên mục, bài viết, các cài đặt seo liên quan sẽ hiện ra bên dưới thanh thao tác ban đầu, bao gồm cài đặt tiêu đề (title), mô tả (description), và từ khóa (keywords). Đồng thời, plug-in còn có thể tối ưu các cài đặt liên quan đến seo trên trang chủ.
Ngoài ra, cần phải lưu ý rằng một số seoer cho rằng plug-in này ban đầu được phát triển cho Google và có vẻ không thân thiện lắm với Baidu. Có chọn plug-in này hay không, hãy tự lựa chọn.

3. Sửa đổi và thêm mã
a. Sửa đổi tiêu đề, từ khóa, mô tả. Sửa đổi hoặc thêm các thẻ có liên quan trong tệp header.php. Định dạng mã như sau:

<head>
<title> Điền vào tiêu đề </title>
<meta name = ”description” content = ”Điền vào mô tả”>
<meta name = ”keywords” content = ”Điền từ khóa”>

</head>

Nhưng header.php là một tệp sẽ được gọi khi mọi trang của trang web WP được mở. Cài đặt này làm cho tiêu đề, mô tả và từ khóa của tất cả các trang giống nhau.
b. Trích xuất một số nội dung trên trang bài viết dưới dạng các thẻ liên quan, hoặc sử dụng trực tiếp các phương pháp thiết lập thủ công. Tìm thấy trong header.php:

<title> <? php wp_title (‘& laquo;’, true, ‘right’);?> <? php bloginfo (‘name’);?> </title>

đổi thành:

<? php include_once (“desc.php”);?>

Ý nghĩa của đoạn mã này đại khái là để gọi tệp desc.php khi đọc header.php. Sau đó, tạo một tệp desc.php và lưu nó vào thư mục chủ đề hiện tại. Tất nhiên, bạn không cần phải đặt tên tệp này là “desc.php”. Bạn có thể đặt tên nó là “1.php” hoặc “2.php”. Sau đó, mã sửa đổi trong header.php sẽ được viết là:

<? php include_once (“1.php”);?>

hoặc là:

<? php include_once (“2.php”);?>

Viết mã sau vào tệp bạn đã tạo:

<? php if (is_home ()) {?> <title> <? php bloginfo (‘description’);?> – <? php bloginfo (‘name’);?> </title> <? php}?>
<? php if (is_search ()) {?> <title> Kết quả tìm kiếm | <? php bloginfo (‘name’);?> </title> <? php}?>
<? php if (is_single ()) { ?> <title> <? php echo trim (wp_title (“, 0));?> – <? php bloginfo (‘name’);?> </title> <? php}?>
<? php if (is_page ()) {?> <title> <? php echo trim (wp_title (“, 0));?> | <? php bloginfo (‘name’);?> </title> <? php}?>
<? php if (is_category ()) {?> <title> <? php single_cat_title ();?> – <? php bloginfo (‘name’);?> </title> <? php}?>
<? php if ( is_month ()) {?> <title> <? php the_time (‘F’);?> | <? php bloginfo (‘name’);?> </title> <? php}?>
<? php if (function_exists (‘is_tag’)) {if (is_tag ()) {?> <title> <? php single_tag_title (“”, true);?> | <? php bloginfo (‘name’) ;? > </title> <? php}?> <? php}?>
<? php
## Xác định một hàm. Giải quyết vấn đề chặn tiếng Trung bị cắt xén
if (! function_exists (‘utf8Substr’)) {
function utf8Substr ($ str, $ from, $ len)
{
return preg_replace (‘# ^ (?: [\ x00- \ x7F] | [\ xC0- \ xFF] [\ x80- \ xBF] +) {0,’. $ from. ‘}’ .
‘((?: [\ x00- \ x7F] | [\ xC0- \ xFF] [\ x80- \ xBF] +) {0,’. $ len. ‘}). * # s’,
‘$ 1’ , $ str);
}
}
if (is_home ()) {
$ description = “Điền vào mô tả trang chủ”;
$ keywords = “Điền từ khóa trang chủ”;
}
elseif (is_single ()) {
if ($ post-> post_excerpt ) {
$ description = $ post-> post_excerpt;
} else {
if (preg_match (‘/ <p> (. *) <\ / p> / iU’, trim (strip_tags ($ post-> post_content, “<p>”) ), $ result)) {
$ post_content = $ result [‘1’];
} else {
$ post_content_r = boom (“\ n”, trim (strip_tags ($ post-> post_content)));
$ post_content = $ post_content_r [ ‘0’];
}
$ description = utf8Substr ($ post_content, 0,220);
}

$ keywords = “”;
$ tags = wp_get_post_tags ($ post-> ID);
foreach ($ tags là $ tag) {
$ keywords = $ keywords . $ tag-> tên. “,”;
}
}
?>
<? php echo “\ n”;?>
<meta name = ”description” content = ”<? php echo trim ($ description);?>” />
<meta name = ”keywords” content = ”<? php echo rtrim ($ keywords, ‘,’) ;? > “/>

Đoạn mã trên gần như là mô tả trang chủ và các từ khóa được điền theo cách thủ công, và tiêu đề đọc các cài đặt liên quan đến wp. Trang bài viết sẽ trích tiêu đề bài viết và tiêu đề blog làm tiêu đề, trích đoạn đầu tiên của bài viết làm mô tả, trích xuất thẻ (tag) làm từ khóa. Về đoạn mã trên trang danh mục, tôi vẫn chưa hiểu rõ. Trang bài viết hiện tại của chính tác giả và trang danh mục cũng giống như trang chủ, điền thủ công các thẻ mô tả và từ khóa, mã như sau:

<? php if (is_home ()) {?> <title> <? php bloginfo (‘description’);?> – <? php bloginfo (‘name’);?> </title> <? php}?>
<? php if (is_search ()) {?> <title> Kết quả tìm kiếm | <? php bloginfo (‘name’);?> </title> <? php}?>
<? php if (is_single ()) { ?> <title> <? php echo trim (wp_title (“, 0));?> – <? php bloginfo (‘name’);?> </title> <? php}?>
<? php if (is_page ()) {?> <title> <? php echo trim (wp_title (“, 0));?> | <? php bloginfo (‘name’);?> </title> <? php}?>
<? php if (is_category ()) {?> <title> <? php single_cat_title ();?> – <? php bloginfo (‘name’);?> </title> <? php}?>
<? php if ( is_month ()) {?> <title> <? php the_time (‘F’);?> | <? php bloginfo (‘name’);?> </title> <? php}?>
<? php if (function_exists (‘is_tag’)) {if (is_tag ()) {?> <title> <? php single_tag_title (“”, true);?> | <? php bloginfo (‘name’) ;? > </title> <? php}?> <? php}?>
<? php
## Xác định một hàm. Giải quyết vấn đề chặn tiếng Trung bị cắt xén ###
if (! function_exists (‘utf8Substr’)) {
function utf8Substr ($ str, $ from, $ len)
{
return preg_replace (‘# ^ (?: [\ x00- \ x7F] | [\ xC0- \ xFF] [\ x80- \ xBF] +) {0,’. $ từ. ‘}’.
‘((?: [\ x00- \ x7F] | [\ xC0- \ xFF] [\ x80- \ xBF] +) {0,’. $ len. ‘}). * # s’,
‘$ 1’, $ str);
}
}
if (is_home ()) {
$ description = “Điền vào mô tả trang chủ”;
$ keywords = “Điền từ khóa trang chủ”;
}
elseif (is_single (19)) {
$ description = “Điền vào mô tả của trang với id 19”;
$ keywords = “Điền vào mô tả của trang với id 19”;
}
### Bạn có thể thêm các thẻ khác liên quan đến trang bài viết để đặt
elseif (is_single (29)) {
$ description = “”;
$ keywords = “”;
}
### Đây là trang danh mục. Tự thay đổi ID của is_category. ###
elseif (is_category (seo)) {
$ description = “Điền vào mô tả danh mục seo”;
$ keywords = “Điền từ khóa danh mục seo”;
}
### Bạn có thể thêm các thẻ liên quan đến trang danh mục khác để đặt
elseif (is_category ( microblog)) {
$ description = “Điền vào mô tả danh mục microblog”;
$ keywords = “Điền vào mô tả danh mục microblog”;
}
### Đây là trang Trang. Giống như trên. Tự thêm nhiều trang là ###
### elseif (is_page ()) {
### $ description = “”;
### $ keywords = “”;
###}
?>
<? Php echo “\ n ”;?>
<meta name = ”description” content = ”<? php echo trim ($ description);?>” />
<meta name = ”keywords” content = ”<? php echo rtrim ($ keywords, ‘,’) ;? > “/>

Đơn trong đoạn mã trên có nghĩa là một bài viết. “19” và “29” trong is_single (19) và is_single (29) là id của một bài viết sau khi hoàn thành cài đặt url cố định ở trên. Bạn có thể xem id bài viết cụ thể trong liên kết cố định bên dưới hộp nhập tiêu đề bài viết trên trang chỉnh sửa bài viết.
“Seo” và “microblog” trong is_category (seo) và is_category (blog nhỏ) là bí danh của danh mục, là id của danh mục. Cài đặt liên quan có thể được thực hiện trong cài đặt thư mục danh mục, nhưng bí danh thư mục danh mục chỉ có thể là tiếng Anh và số.
Tác giả gốc của đoạn mã trên là lc (Liucheng) , và tôi sẽ giải thích nó ở đây. Mã gốc hoàn chỉnh do lc viết được cung cấp bên dưới:
Tiêu đề bao gồm tất cả các trang và phiên bản chung của mô tả và từ khóa được trích xuất theo nội dung trang như sau:

<! – Title Begin, By Lc .–>
<? Php if (is_home ()) {?> <title> <? Php bloginfo (‘name’);?> | <? Php bloginfo (‘description’) ;? > </title> <? php}?>
<? php if (is_search ()) {?> <title> Kết quả tìm kiếm | <? php bloginfo (‘name’);?> </title> <? php}? >
<? php if (is_single ()) {?> <title> <? php echo trim (wp_title (“, 0));?> | <? php bloginfo (‘name’);?> </title> < ? php}?>
<? php if (is_page ()) {?> <title> <? php echo trim (wp_title (“, 0));?> | <? php bloginfo (‘name’);?> < / title> <? php}?>
<? php if (is_category ()) {?> <title> <? php single_cat_title ();?> | <? php bloginfo (‘name’);?> </title> <? php}?>
<? php if (is_month ()) {?> <title> <? php the_time (‘F’);?> | <? php bloginfo (‘name’);?> </title> <? php}?>
<? php if (function_exists (‘is_tag’)) {if (is_tag ()) {?> <title> <? php single_tag_title (“”, true);?> | <? php bloginfo (‘name’) ;? > </title> <? php}?> <? php}?>
<? php
## Xác định một hàm. Giải quyết vấn đề chặn tiếng Trung bị cắt xén
if (! function_exists (‘utf8Substr’)) {
function utf8Substr ($ str, $ from, $ len)
{
return preg_replace (‘# ^ (?: [\ x00- \ x7F] | [\ xC0- \ xFF] [\ x80- \ xBF] +) {0,’. $ from. ‘}’ .
‘((?: [\ x00- \ x7F] | [\ xC0- \ xFF] [\ x80- \ xBF] +) {0,’. $ len. ‘}). * # s’,
‘$ 1’ , $ str);
}
}
if (is_home ()) {
$ description = “Chúng ta đang ở trong một đại dương dữ liệu gia tăng nhanh chóng … Làm thế nào chúng ta có thể tránh được thảm họa thông tin? Liucheng Blog (Lc.) ∷Follow Bioinformatics , Chia sẻ kinh nghiệm học Linux, PHP + Mysql, Perl / BioPerl, v.v. và nỗ lực bơi trong đại dương dữ liệu. “;
$ Keywords =” Bioinformatics, Perl, Bioperl, PHP, Mysql, Linux, NCBI, Photography “;
}
elseif (is_single ()) {
if ($ post-> post_excerpt) {
$ description = $ post-> post_excerpt;
} else {
if (preg_match (‘/ <p> (. *) <\ / p> / iU’, trim (strip_tags ($ post-> post_content, “<p>”)), $ result)) {
$ post_content = $ result [‘1’];
} else {
$ post_content_r = boom (“\ n”, trim (strip_tags ($ post-> post_content)));
$ post_content = $ post_content_r [‘0’];
}
$ description = utf8Substr ($ post_content, 0,220);
}

$ keywords = “”;
$ tags = wp_get_post_tags ($ post-> ID );
foreach (thẻ $ dưới dạng thẻ $) {
$ keywords = $ keywords. $ tag-> tên. “,”;
}
}
?>
<? php echo “\ n”;?>
<meta name = ”description” content = ”<? php echo trim ($ description);?>” />
<meta name = ”keywords” content = ”<? php echo rtrim ($ keywords, ‘,’);?> ”/>
<! – Mô tả & Từ khóa Kết thúc, Bởi Lc .–>

Trên cơ sở mã trên, hãy thêm các phiên bản Mô tả và Từ khóa của trang trang và trang danh mục như sau:

<! – ### Title Begin, By Lc. ### ->
<? Php if (is_home ()) {?> <title> <? Php bloginfo (‘name’);?> | <? Php bloginfo ( ‘description’);?> </title> <? php}?>
<? php if (is_search ()) {?> <title> Kết quả tìm kiếm | <? php bloginfo (‘name’);?> </ title > <? php}?>
<? php if (is_single ()) {?> <title> <? php echo trim (wp_title (“, 0));?> | <? php bloginfo (‘name’) ;? > </title> <? php}?>
<? php if (is_page ()) {?> <title> <? php echo trim (wp_title (“, 0));?> | <? php bloginfo (‘name ‘);?> </title> <? php}?>
<? php if (is_category ()) {?> <title> <? php single_cat_title ();?> | <? php bloginfo (‘ name ‘); ?> </title> <? php}?>
<? php if (is_month ()) {?> <title> <? php the_time (‘F’);?> | <? php bloginfo (‘name’);?> </title> <? php}?>
<? php if (function_exists (‘is_tag’)) {if (is_tag ()) {?> <title> <? php single_tag_title (“”, true);?> | <? php bloginfo (‘name’) ;? > </title> <? php}?> <? php}?>
<? php
## Xác định một hàm. Giải quyết vấn đề chặn tiếng Trung bị cắt xén ###
if (! function_exists (‘utf8Substr’)) {
function utf8Substr ($ str, $ from, $ len)
{
return preg_replace (‘# ^ (?: [\ x00- \ x7F] | [\ xC0- \ xFF] [\ x80- \ xBF] +) {0,’. $ từ. ‘}’.
‘((?: [\ x00- \ x7F] | [\ xC0- \ xFF] [\ x80- \ xBF] +) {0,’. $ len. ‘}). * # s’,
‘$ 1’, $ str);
}
}
if (is_home ()) {
$ description = “Chúng ta đang ở trong một đại dương dữ liệu gia tăng nhanh chóng … Làm thế nào chúng ta có thể tránh được thảm họa thông tin? Liucheng Blog (Lc.) ∷Follow Tin sinh học, chia sẻ kinh nghiệm học Linux, PHP + Mysql, Perl / BioPerl, v.v. và cố gắng bơi trong đại dương dữ liệu. “;
$ Keywords =” Tin sinh học, Perl, Bioperl, PHP, Mysql, Linux, NCBI, nhiếp ảnh “;
}
elseif (is_single ()) {
if ($ post-> post_excerpt) {
$ description = $ post-> post_excerpt;
} else {
if (preg_match (‘/ <p> (. *) <\ / p> / iU’, trim (strip_tags ($ post-> post_content, “<p>”)), $ result)) {
$ post_content = $ result [‘1’];
} else {
$ post_content_r = boom (“\ n”, trim (strip_tags ($ post-> post_content)));
$ post_content = $ post_content_r [‘0’];
}
$ description = utf8Substr ($ post_content, 0,220);
}

$ keywords = “”;
$ tags = wp_get_post_tags ($ post-> ID );
foreach (thẻ $ dưới dạng thẻ $) {
$ keywords = $ keywords. $ tag-> name. “,”;
}
}
### Đây là trang danh mục. Tự thay đổi ID của is_category. ###
elseif (is_category (34)) {
$ description = “Tin sinh học (Bioinformatics) là một ngành học sử dụng công nghệ máy tính để nghiên cứu các quy luật của hệ thống sinh học. Thông qua phân tích trường hợp, giới thiệu kiến ​​thức nhập học của tin sinh học, bao gồm cả thông tin sinh học Cơ sở dữ liệu đã học, v.v. Trọng tâm là khóa học tiếng Trung của NCBI. “;
$ Keywords =” Bioinformatics, Bioinformatics, NCBI, Impact Factor “;
}
### Đây là trang Trang. Giống như trên. Nếu bạn thêm nhiều trang, bạn có thể tự thêm nó ###
elseif (is_page (2)) {
$ description = “Giới thiệu về Liucheng Blog (Lc.) Giới thiệu, thông tin liên hệ và lịch sử trang web. Liucheng Blog (LIUCHENG.NAME) ∷ Làm việc chăm chỉ trong dữ liệu Bơi trong đại dương. “;
$ Keywords =” Tin sinh học, Perl, Bioperl, PHP, Mysql, Linux, NCBI, nhiếp ảnh “;
}
elseif (is_page (135)) {
$ description =” Liucheng Blog (Lc.) Bảng tin. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý nào, vui lòng để lại lời nhắn tại đây! Tôi sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất ~ Cảm ơn bạn đã ủng hộ !! “;
$ keywords =” Liucheng Blog, Lc., Message Board, Guest Book “;
}
?>
<? Php echo “\ N”;?>
<meta name = ”description” content = ”<? php echo trim ($ description);?>” />
<meta name = ”keywords” content = ”<? php echo rtrim ($ keywords, ‘,’) ;? > ”/>
<! – ### Mô tả & Từ khoá Kết thúc, Bởi Lc. ### ->

Trên đây là một số cài đặt để tối ưu seo blog WP mà tác giả biết và sử dụng hiện nay, điểm thứ 3 về cài đặt code khá dài do code. Để mọi người thông cảm, tác giả chi tiết quá, mong mọi người bỏ qua.

Tham khảo thêm: Dịch vụ SEO Bình Dương uy tín tại https://muabacklink.net/dich-vu-seo-binh-duong/

Tất nhiên, các cài đặt trên thuộc về tối ưu hóa trang và tối ưu hóa trang chỉ là một phần nhỏ trong việc tối ưu hóa seo website. Nhưng chúng ta không thể coi thường phần nhỏ này, suy cho cùng, những gì chúng ta làm cho SEO là sự cẩn thận và chỉn chu.